Lakana coronavirsi bana ma (Covid-19)

Lakana kèneya kan ka temeni coronavirsi bana sen fè o ya to demèw ani kunafoni kèneya matarafalila ani coronavirsi bana keleli yè fanga soro.